BAYOSB, CHP zmir Milletvekili Sayn Bedri Serter` i Konuk Etti


BAYOSB, CHP zmir Milletvekili Sayn Bedri Serter` i Konuk Etti